Wohnzimmer

BODEN
White Beauty, 120×120 9 mm
Geläppt

BODEN:
Alaska, 120×120 9 mm
Gëlappt

BODEN:
Wonder, Dunes 120×120, 9 mm
Rektifiziert

BODEN:
Wonder, Dunes 120×120, 9 mm
Rektifiziert

BODEN:
Hollstone, Milky 60×120, 9 mm
Rektifiziert

BODEN:
Hollstone, Sour 80×80, 9 mm
Rektifiziert

WANDFLIESEN:
Hollstone, Sour 60×120, 9 mm
Rektifiziert

BODEN:
Utah, Granite 51×51, 9 mm
Natur

WANDFLIESEN:
Utah, Slate 30,8×61,5, 9 mm
Natur

BODEN:
Concept, Pearl 90×90, 9 mm
Rektifiziert

WANDFLIESEN:
Decoro Squares 30×90
Rektifiziert

BODEN:
Robur, Pecan 20×120, 9 mm
Rektifiziert

KÜCHENARBEITSPLATTE:
Aura, Light Grey 163×324, 12mm
Silk

WANDFLIESEN:
Doussie, Apa 20×120, 9 mm
Rektifiziert

BODEN:
Pennslate, Bali 60×120, 9 mm
Rektifiziert

BODEN:
Medley, Cream 120×120, 9 mm
Rektifiziert

WANDFLIESEN
Mood, Gentle 120×270, 6 mm
Rektifiziert
Mood, Safe 120×270, 6 mm
Rektifiziert

BODEN:
Medley, Anthracite 120×120, 9 mm
Rektifiziert

WANDFLIESEN:
Mood, Balance 120×270, 6 mm
Rektifiziert

BODEN:
Medley, White 120×120, 9 mm
Rektifiziert

WANDFLIESEN:
Mood, Verve 120×270, 6 mm
Rektifiziert

WANDFLIESEN:
Agathòs, Grey 120×270, 6 mm
Rektifiziert